Dr Tamara Vujačić

DOKTOR NA SPECIJALIZACIJI IZ PLASTIČNE, REKONSTRUKTIVNE I ESTETSKE HIRURGIJE

Dr Tamara Vujačić, rođena 1991. godine u Subotici, završila je Medicinski fakultet u Beogradu 2017, a diplomski rad iz hirurgije na temu “Normokalcemijski hiperparatireoidizam” odbranila je najvišom ocenom.

Po završetku fakulteta, željnoj novih znanja i potreba za naukom, pružena joj je šansa da boravi na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metobolizma Kliničkog centra Srbije u periodu od novembra 2017. do juna 2018. Aktivno je bila uključena u vođenje bolesnika, kompletnu endokrinološku dijagnostiku i terapiju. Svoje zadatke je vredno, predano i marljivo izvršavala uz davanje brojnih ideja.

Upisala je postdiplomske studije 2017. godine, modul “Klinička endokrinologija”, gde je obavljala naučno-istraživački rad na temu “Povezanost endometrioze i hroničnog limfocitnog tireoiditisa u prevremenoj ovarijalnoj insuficijenciji”.

U oktobru 2018. godine započinje svoj specijalistički staž na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivni hirurgiju Kliničkog centra Srbije, gde je i danas.

Uporedo stažira na klinici VS Clinic & Beauty kao doktor na specijalizaciji plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, učeći direktno od dr Vladimira Stojiljkovića na svim hirurškim i nehirurškim estetskim procedurama i operacijama.

Doktorka Tamara aktivno piše radove i za našu kliniku, zajedno sa dr Vladimirom Stojiljkovićem.